Прва страна

Мирослављев јеванђелистар започиње речима:

Стр. 1, Јован 1.1-14(17) (Број у загради означава да се текст наставља на следећој страници, а да се зачало завршава стихом бр. 17)

У почетку бјеше Логос (Ријеч), и Логос бјеше у Бога, и Логос бјеше Бог. Он бјеше у почетку у Бога. Све кроз њега постаде, и без њега ништа не постаде што је постало. У њему бјеше живот, и живот бјеше свјетлост људима. И свјетлост свијетли у тами, и тама је не обузе. Би човјек послан од Бога, по имену Јован. Овај дође за свједочанство, да свједочи о свјетлости, да сви вјерују кроз њега. Он не бјеше свјетлост, него да свједочи о свјетлости. Бјеше свјетлост истинита која обасјава свакога човјека који долази на свијет. У свијету бјеше, и свијет кроз њега постаде, и свијет га не позна. Својима дође, и своји га не примише. А онима који га примише даде власт да буду чеда Божија, онима који вјерују у име његово; Који се не родише од крви, ни од жеље тјелесне, ни од жеље мужевљеве, него од Бога. И Логос постаде тијело и настани се међу нама, и видјесмо славу његову, славу (као Јединороднога од Оца, пун благодати и истине. Јован свједочи о њему и виче говорећи: Ово је онај за кога рекох: који за мном долази испред мене је, јер прије мене бјеше. И од пуноће његове ми сви примисмо, и благодат на благодат. Јер се Закон даде преко Мојсеја, а благодат и истина постаде кроз Исуса Христа.)

На почетној заставици осликана су тројица јеванђелиста: Јован, Марко и Лука. Претпостављамо да је илуминатор тиме указивао да је у питању јеванђелистар (књига у којој се налазе комплетни текстови све четворице јеванђелиста, али су зачала распоређена према дневном читању у цркви), а не четворојеванђеље. Читања Мирослављевог јеванђелистара почињу од Васкрса (Пасхе), првом главом јеванђеља по Јовану. Прву целину рукописа чине три целине, односно читања по Васкрсу (већином по Јовану), Педесетници (већином по Матеју и Марку) и Новом лету (већином по Луки) – отуд и такав распоред у заставици.

Текст исписан црвеним словима испод заставице, први је рашчитао професор Миодраг Марковић. Скраћенице указују на алилујар Пасхе, (који се пева гласом Д, односно четвртим гласом), псалам 101 (102), стихови 14 и 20:

Ти ћеш устати (васкрснути), смиловаћеш се на Сион…

(Народ ће хвалити Господа што је погледао са свете висине своје, што је) Господ погледао с неба на земљу.

Прва страница, ред по ред, најпре изговор

Искони бе слово и сло-
во бе от Б(ог)а и
Б(ог) бе слово. и се бе и-
скони от Бога. и вса тем
бише. И без њего не бист
ничтоже. јеже бист
в том живот бе и
живот бе свет чл(ове)ко-
м. и свет в т’ме
св’тит се. И т’ма јего
не обет. и бис(т) чл(ове)к по-
слан от Б(ог)а. Име јему
Иоан. с’ приде в сведе-
тељство. да сведетељ-
ствујет о свете. да вси
веру имут им. не бе
т’ свет. н’ да сведете-

ствујет о свете. и бе
свет истинни. иж
просвештајет всакого чл(ове)ка
гредуштаго в мир. в ми-
ре бе и мир тем бис(т). И
мир јего не позна. в сво-
је приде и своји јего не пријеше.
јелико же их пријет и да-
ст им област. чедом Бо-
жијем бити. Верујушти-
м в име јего. иже не от
крве ни от похоти пл’-
тскије. ни от похоти м-
уж’скије. н’ от Б(ог)а роди-
ше се. и слово плт бис(т).
и в’сели се в нас. и ви-
дехом славу јего. славу…

Потом, превод ред за ред

У почетку бјеше ри-
јеч, и ријеч бјеше у Бога,
и Бог бјеше ријеч. Она бјеше у по-
четку у Бога. Све је кроз њу
постало, и без ње није постало
ништа што је постало.
У њој бјеше живот, и
живот бјеше видјело људи-
ма. И видјело у тами
свијетли се, и тама га
не обузе. Бјеше човек по-
слан од Бога по имену
Јован. Оваj дође за свједо-
чанство да свједо-
чи за видјело да сви
вјерују крозањ. Он не бје-
ше видјело, него да свједо-

чи за видјело. Бјеше
видјело истинито које
обасјава свакога човјека
који долази на свијет. На сви-
јету бјеше, и свијет крозањ поста, и
свијет га не позна. К сво-
јима дође, и своји га не примише.
А који га примише да-
де им власт да буду синови Бо-
жији, који вјеру-
ју у име његово. Који не од
крви, ни од воље (похоте) тје-
лесне, ни од воље м-
ужевље, него од Бога роди-
ше се. И ријеч постаде тијело
и усели се у нас и ви-
дјесмо славу његову, славу…

© 2019 Мирослављево jevanђeљe. All rights reserved.